Test: Lekarz wobec samorządu

Uwaga! Wszystkie testy są jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest tylko jedna, najbardziej prawidłowa odpowiedź.

Niestety nie znasz prawa. Nie wiesz czego może oczekiwać od izby, ani jakie masz wobec niej obowiązki. Pamiętaj izba może nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Zasadniczo znasz prawo, jednakże powinieneś w tej dziedzinie jeszcze trochę się dokształcić. Polecamy serwis prawalekarzy.pl.

Świetnie Ci poszło. Dokładnie wiesz, jakie masz prawa i obowiązki wobec samorządu zawodowego.

Pytanie 1

Lekarz, który wykonuje lub zamierza wykonywać zawód na terenie Polski:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich oraz art. 6 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz, który zamierza wykonywać lub wykonuje zawód lekarza w Polsce, musi być członkiem samorządu zawodowego lekarzy. Wyjątki od tej zasady dotyczą jedynie lekarzy o wysokich kwalifikacjach, zaproszonych do udziału w konsylium lub wykonania zabiegu, oraz lekarzy udzielających stale świadczeń zdrowotnych członkom kadry narodowej, biorącym udział w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub Europy.

Pytanie 2

W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków …………………………

Zgodnie art. 6 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich, „W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej”.

Pytanie 3

Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o nanoszeniu na każdą przepisywaną przez lekarza receptę zdania „Stwierdzanie uprawnień do uzyskiwania tańszych leków jest zadaniem NFZ, a nie lekarza”. Czy lekarz jest zobowiązany do przestrzegania tej uchwały?

Zgodnie z art. 8 ustawy o izbach lekarskich: „Członkowie izby lekarskiej są obowiązani: 1) przestrzegać zasad etyki lekarskiej; 2) przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza; 3) stosować się do uchwał organów izb lekarskich”.

Pytanie 4

Bierne prawo wyborcze do organów izb lekarskich (prawo do bycia wybranym) mają:

Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o izbach lekarskich: „Członkowie izb lekarskich mają prawo […] wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich”. Przepis ten przyznaje prawo do bycia wybranym tylko członkom izb lekarskich – nie wystarczy zatem legitymowanie się tytułem lekarza, który otrzymuje się po studiach. Przepis ten nie uzależnia prawa do bycia wybranym od długości stażu w izbach czy zawodzie lekarza.

Pytanie 5

Lekarz ma prawo zwrócić się do izby lekarskiej o pomoc w sprawie:

Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich: „Członkowie izb lekarskich mają prawo […] korzystać: a) z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego, b) z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza, c) z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, d) ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej”.

Pytanie 6

Po ilu latach przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza konieczne jest odbycie przeszkolenia?

Zgodnie z art. 10 ust. 1-4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu po upływie 5 lat jest zobowiązany do odbycia przeszkolenia.

Pytanie 7

Czy okręgowa rada lekarska może zobowiązać lekarza do odbycia przeszkolenia uzupełniającego?

Zgodnie z art. 11 ust. 1-2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska może zobowiązać lekarza do odbycia uzupełniającego przeszkolenia, jeżeli komisja złożona z lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyda opinię o braku właściwego przygotowania zawodowego tego lekarza. Decyzja komisji jest niezależna od skazania lekarza za błąd lekarski czy nałożenia na niego kary upomnienia lub nagany.

Pytanie 8

W przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego”.

Pytanie 9

Kierowanie podmiotem leczniczym lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej:          

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym […] lub zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych […] lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej”. Równocześnie trzeba dodać, że kierowanie podmiotem leczniczym lub sp zozem nie jest uzależnione od wykształcenia medycznego. Oznacza to, że nie tylko lekarze mogą być kierownikami podmiotów leczniczych lub sp zozów.

Pytanie 10

Czy okręgowa rada lekarska może odmówić przyznania prawa wykonywania zawodu osobie, która ukończyła studia medyczne i otrzymała tytuł zawodowy lekarza?     

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, prawo wykonywania zawodu lekarza można przyznać osobie, która: a) posiada dyplom lekarza lub lekarza dentysty; b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; c) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty; d) wykazuje nienaganną postawę etyczną. Brak spełniania którejkolwiek z ww. przesłanek skutkuje odmową przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza. Oznacza to, że okręgowa rada lekarska może odmówić przyznania prawa wykonywania zawodu danej osobie, jeżeli np. nie cechuje jej nienaganna postawa etyczna.

Pytanie 11

Każdy lekarz, członek izb lekarskich, ponosi odpowiedzialność zawodową za:

Zgodnie z art. 53 ustawy o izbach lekarskich: „Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza”.

Pytanie 12

Sąd lekarski może skazać lekarza na:

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich: „Sąd lekarski może orzekać następujące kary: 1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; 5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; 7) pozbawienie prawa wykonywania zawodu”.

Pytanie 13

Lekarz zwrócił się do swojej okręgowej izby lekarskiej z wnioskiem o udostępnienie kalendarza spotkań służbowych prezesa tej izby. Czy izba ma obowiązek udostępnić te informacje?

Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o izbach lekarskich „Członkowie izb lekarskich mają prawo […] być informowani o działalności izb lekarskich”. Z przepisu tego wynika, że lekarz może domagać się informacji o działalności związanej ze sprawowaną funkcją prezesa okręgowej izby lekarskiej.

Pytanie 14

Składanie przez lekarza wyjaśnień i zeznań przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy:

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o izbach lekarskich: „Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza zeznań i wyjaśnień w zakresie okoliczności objętych postępowaniem w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy”. Lekarz może zatem składać takie zeznania i wyjaśnienia bez konieczności uzyskiwania zezwolenia sądowego lub zgody pacjenta.

Pytanie 15

Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu w terminie ………………………………………… od dnia złożenia dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań ustawowych.

Zgodnie z art. 6a ustawy o izbach lekarskich: „Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza albo odmawia przyznania tego prawa niezwłocznie po złożeniu wszystkich dokumentów określonych ustawą, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia ich złożenia”.

Sprawdź odpowiedzi
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.