Test: Lekarz wobec pacjenta 2

Uwaga! Wszystkie testy są jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest tylko jedna, najbardziej prawidłowa odpowiedź.

Niestety nie znasz prawa. Pozwanie Cię przez pacjenta lub oskarżenie przez prokuraturę wydaje się tylko kwestią czasu.

Zasadniczo znasz prawo, jednakże powinieneś w tej dziedzinie jeszcze trochę się dokształcić. Polecamy prawalekarzy.pl.

Świetnie Ci poszło. Możesz czuć się prawie bezpieczny... prawie, bo znajomość prawa nie wyklucza pozwu, lecz ułatwia wygranie sprawy.

Pytanie 1

Czy lekarz potrzebuje zgody pacjenta na zbadanie go?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”. Zgoda ta jednak może zostać wrażona w sposób domyślny, np. poprzez rozebranie się na prośbę lekarza.

Pytanie 2

Kiedy lekarz nie musi uzyskiwać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na udzielenie świadczeń zdrowotnych?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym”. Warto dodać, że sam fakt bycia „pod wpływem” nie oznacza, że pacjent nie może wyrazić zgody.

Pytanie 3

Czy na koronarografię lekarz potrzebuje zgody pisemnej?

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”. Ponieważ z koronarografią wiąże się podwyższone ryzyko wymagana na nią jest zgoda pisemna.

Pytanie 4

Podczas wizyty domowej u znanego polityka lekarz dowiedział się, że ma on nieślubne dziecko. Czy informacja ta stanowi tajemnicę lekarską?

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Tym samym dla ustalenia, czy dana informacja jest objęta tajemnicą zawodową, bez znaczenia jest to, czego ona dotyczy, a jedynie to, czy została uzyskana w związku z wykonywanym zawodem. Gdyby tę samą informację lekarz zdobył na wizycie towarzyskiej, to nie stanowiłaby ona tajemnicy zawodowej.

Pytanie 5

Czy lekarz jest związany tajemnicą zawodową po śmierci pacjenta?

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta”.

Pytanie 6

Pacjent ubezpieczony domaga się od lekarza przepisania mu leku refundowanego. Czy lekarz ma taki obowiązek?

Lekarz nie ma obowiązku leczenia lekami refundowanymi pacjentów ubezpieczonych. Z art. 45 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że lekarz może leczyć wszystkimi lekami dopuszczonymi do obrotu w Polsce, które są odpowiednie – w świetle wiedzy medycznej – w danym przypadku.

Pytanie 7

Przy rozpoznaniu w dokumentacji medycznej lekarz wpisał: J 02.9. Czy taki wpis jest poprawny z punktu widzenia wymogów prawnych?

Obowiązek wpisania rozpoznania w postaci numerycznej i słownej wynika z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania: „Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta”.

Pytanie 8

Do lekarza specjalisty ginekologii i położnictwa zgłosiła się 17-letnia dziewczyna w ciąży, prosząc, żeby lekarz nic nie mówił matce i ojcu o ciąży. Po badaniu do gabinetu weszła matka i zapytała się, czy córka jest w ciąży. W tej sytuacji lekarz:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lekarz w tej sytuacji musi powiedzieć matce lub ojcu dziewczyny, gdyż są oni jej przedstawicielami ustawowymi i są uprawnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia córki tak samo jak ona.

Pytanie 9

Lekarz rodzinny podczas badania pacjentki stwierdził guzek w piersi. W tej sytuacji lekarz ten ma obowiązek:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek m.in. informować o stanie zdrowia i rozpoznaniu. W tej sytuacji lekarz nie mając pewności nie może powiedzieć, co to za zmiana. Powinien zatem omówić różne możliwości i skierować do dalszej diagnostyki, wyjaśniając pacjentce jej znaczenie.

Pytanie 10

Opiekun faktyczny może udzielić zgody na:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, opiekun faktyczny może wyrazić zgodę tylko na badanie pacjenta. Opiekun faktyczny nie może więc wyrazić zgody na leczenie pacjenta.

Pytanie 11

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentowi:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska”. Jeżeli chodzi o obecność innych osób, to przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mogą uczestniczyć tylko te osoby, których obecność jest niezbędna (art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta). Oznacza to, że nie wystarczy, iż dana osoba wykonuje zawód medyczny – jej obecność musi być dodatkowo uzasadniona i niezbędna.

Pytanie 12

Osobą bliską w rozumieniu przepisów prawa jest:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 osoba bliska to „małżonka, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu lub osoba wskazaną przez pacjenta”. Wszystkie wskazane odpowiedzi są zatem prawidłowe.

Pytanie 13

Pacjent pozwał lekarza do sądu o błąd w sztuce, jednakże nadal do niego przychodzi się leczyć. Czy w takiej sytuacji lekarz może odmówić udzielania mu świadczeń zdrowotnych?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 30 [tj. przypadek niecierpiący zwłoki]”. Należy jednak pamiętać, że odstępując od leczenia pacjenta lekarz musi uzasadnić ten fakt w dokumentacji medycznej i wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania tego samego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.

Pytanie 14

Lekarz może wystawić skierowanie do poradni ortopedycznej:

Zgodnie z art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach”. Wystawienie skierowania do danej poradni jest formą orzeczenia o stanie zdrowia i dlatego wymaga uprzedniego, osobistego zbadania pacjenta.

Pytanie 15

Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach”. Przepisy nie przewidują możliwości stwierdzenia zgonu na podstawie zaświadczenia lekarza dentysty oraz informacji udzielonej przez prokuratora.

Sprawdź odpowiedzi
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.