Test: Lekarz wobec pacjenta 1

Uwaga! Wszystkie testy są jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest tylko jedna, najbardziej prawidłowa odpowiedź.

Niestety nie znasz prawa. Pozwanie Cię przez pacjenta lub oskarżenie przez prokuraturę wydaje się tylko kwestią czasu.

Zasadniczo znasz prawo, jednakże powinieneś w tej dziedzinie jeszcze trochę się dokształcić. Polecamy prawalekarzy.pl.

Świetnie Ci poszło. Możesz czuć się prawie bezpieczny... prawie, bo znajomość prawa nie wyklucza pozwu, lecz ułatwia wygranie sprawy.

Pytanie 1

Podstawowe obowiązki każdego lekarza i lekarza dentysty zostały określone w ustawie:

Podstawowe obowiązki lekarza określono w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634 ze zm.).

Pytanie 2

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze mają obowiązek:

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 30-57a określa różne prawa i obowiązki lekarza. Przede wszystkim ustawa ta zobowiązuje lekarzy do: pomagania w sytuacjach niecierpiących zwłoki (art. 30), informowanie pacjenta (art. 31), uzyskiwanie od pacjenta zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych (art. 32), poszanowanie godności i intymności pacjenta (art. 36), zachowanie tajemnicy zawodowej (art. 40), prowadzenie dokumentacji medycznej (art. 41).

Pytanie 3

Odpowiednie poinformowanie pacjenta jest:

Odpowiednie poinformowanie pacjenta jest obowiązkiem prawnym lekarza udzielającego pacjentowi jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych. Z tego powodu wszystkie odpowiedzi zawarte w tym pytaniu są prawidłowe.

Pytanie 4

Pacjent zgodził się na wykonanie planowej operacji by-passów, jednakże nie został przed tym zabiegiem poinformowany o ryzyku tej operacji oraz o jej zwyczajnych następstwach. W tej sytuacji:

Zgoda pacjenta na wykonanie planowej operacji jest ważna tylko wtedy, gdy pacjent jest świadomy m.in. ryzyka związanego z operacją oraz jej zwyczajnych następstw. W przypadku, gdy lekarz nie udzieli pacjentowi informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, to naraża się na odpowiedzialność karną z art. 192 Kodeksu karnego („Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”) oraz narusza prawo pacjenta do świadomego udzielania zgody.

Pytanie 5

Uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta może:

Obowiązek informowania pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Z kolei z art. 31 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że w sytuacji, gdy pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela jej osobie bliskiej. Wreszcie w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewidziano, że lekarz może udzielić informacji m.in. pielęgniarce opiekującej się pacjentem.  

Pytanie 6

W przypadku pacjenta pomiędzy 16 a 18 rokiem życia informacji o ich stanie zdrowia należy udzielać:

Z całokształtu art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wynika, że informacji o ich stanie zdrowia w przypadku pacjenta pomiędzy 16 a 18 rokiem życia należy udzielać temu pacjentom i jego przedstawicielowi ustawowemu.

Pytanie 7

Lekarz ma obowiązek informować pacjenta o:

Artykuł 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przesądza, że: „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.

Pytanie 8

Przedstawicielem ustawowym pacjenta pełnoletniego, nieubezwłasnowolnionego jest:

Z art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788) wynika, że osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona nie ma przedstawiciela ustawowego.

Pytanie 9

Przepisy nakazują lekarzowi udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu informacji w sposób przystępny. Oznacza to m.in., że informacja taka:

Wniosek taki płynie z lektury orzeczeń sądowych i poglądów prawniczych poświęconych temu zagadnieniu (zob. np. R. Tymiński, Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012).

Pytanie 10

Na udzielenie pacjentowi informacji trzeba poświęcić:

Wniosek taki płynie z lektury orzeczeń sądowych i artykułów prawniczych poświęconych temu zagadnieniu (zob. np. A. Dudzińska, Wymagana informacja udzielana pacjentowi, „Państwo i Prawo” 2008, z. 8; R. Tymiński, Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012).

Pytanie 11

Lekarz przepisał pacjentowi lek mogący istotnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów. Czy lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o tym działaniu niepożądanym tego leku?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma m.in. obowiązek informowania o „dających się przewidzieć następstwach zastosowania metod leczniczych”. Działania niepożądane leków są jednym z następstw metody leczenia farmakologicznego, więc lekarz musi o tym poinformować.

Pytanie 12

Lekarz, znając lękowe usposobienie pacjenta, zataił przed nim, że stosunkowo często występującymi komplikacjami pomostowania naczyń wieńcowych są: zgon oraz udar mózgu. Niemniej poinformował pacjenta o możliwości wystąpienia zawału serca, obfitych krwawień oraz zakażenia rany. Pacjent wyraził pisemną zgodę na zabieg. W takiej sytuacji:

Brak informacji o typowym ryzyku przesądza, że zgoda pacjenta jest nieważna. Zobacz: wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 28 września 1998 r. (sygn. akt II CKN 511/98); 9 listopada 2007 r. (sygn. akt V CSK 220/07); 23 listopada 2007 r. (sygn. akt IV CSK 240/07) oraz 8 lipca 2010 r. (sygn. akt II CSK 117/10).

Pytanie 13

U 60-letniego pacjenta rozpoznano chorobę niedokrwienną serca, w badaniach obrazowych stwierdzono zwężenie naczyń wieńcowych i konieczność założenia stentu do światła zwężonego naczynia. Pacjent odmówił zgody na zabieg. W tej sytuacji lekarz:

Artykuł 32 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przesądza, że wszystkie zabieg i świadczenia zdrowotne są wykonywane za zgodą pacjenta. Jeżeli pacjent się nie zgadza, to lekarz nie może wykonać – nawet ratującego życie – zabiegu. Równocześnie art. 31 ust. 1 ww. ustawy zobowiązuje lekarza do poinformowania pacjenta o „dających się przewidzieć następstwach zaniechania metod leczniczych” oraz o „możliwych metodach leczniczych”. W tej sytuacji zatem lekarz powinien zaproponować leczenie farmakologiczne lub założenie by-passów.

Pytanie 14

Na ostry dyżur laryngologiczny zgłosił się pacjent z powodu utknięcia mu w przełyku gumy do żucia. W szpitalu dokonano usunięcia gumy przy pomocy bronchoskopii sztywnej po wcześniejszym znieczuleniu miejscowym. Po zabiegu wystąpiły u pacjenta duszności, pogorszenie oddychania, rozpierające bóle w klatce piersiowej i kaszel – lekarze stwierdzili odmę śródpiersiową, będącą wynikiem perforacji przełyku. Pacjent po opuszczeniu szpitala pozwał go, argumentując że lekarze nie udzielili mu informacji o tym, iż w jego przypadku można było do usunięcia gumy z przełyku zastosować fiberobronchoskop, który minimalizuje ryzyko perforacji przełyku i daje dogodniejszy wgląd w drogi oddechowe. W tej sytuacji lekarze:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek informowania o „możliwych metodach leczniczych”. Tym samym lekarze w tej sytuacji powinni poinformować pacjenta o możliwości alternatywnego użycia bronchoskopu sztywnego i fiberobronchoskopu. Pytanie to napisało życie, gdyż w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2011 r. (sygn. akt I ACa 57/11) przyznano w takiej sytuacji pacjentowi 220 000 złotych odszkodowania za uniemożliwienie podjęcia świadomej i samodzielnej decyzji.

Pytanie 15

Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz:

Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania”.

Sprawdź odpowiedzi
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.