Test: Lekarz wobec innych zawodów

Uwaga! Wszystkie testy są jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest tylko jedna, najbardziej prawidłowa odpowiedź.

Niestety nie znasz prawa. Pozwanie Cię przez pacjenta lub oskarżenie przez prokuraturę wydaje się tylko kwestią czasu.

Zasadniczo znasz prawo, jednakże powinieneś w tej dziedzinie jeszcze trochę się dokształcić. Polecamy prawalekarzy.pl.

Świetnie Ci poszło. Możesz czuć się prawie bezpieczny... prawie, bo znajomość prawa nie wyklucza pozwu, lecz ułatwia wygranie sprawy.

Pytanie 1

Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej:

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty: lekarz nie ma obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, gdy: „zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń” .

Pytanie 2

Zasadniczo, pielęgniarka lub położna są zobowiązane do wykonywania zleceń lekarskich:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, „ Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej”.

Pytanie 3

Kiedy lekarz może odstąpić od obowiązku zapisania zlecenia dla pielęgniarki lub położnej w dokumentacji medycznej?

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, obowiązek zapisania zlecenia w dokumentacji medycznej „nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego”.

Pytanie 4

Lekarz zlecił pacjentowi wykonanie pewnego badania laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny zadzwonił do lekarza i poinformował go, że badanie to nie jest najlepsze i są dostępne inne. Kto decyduje o ostatecznym zestawie zleconych badań?

Zgodnie z art. 27 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, „ Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych badań decyduje prowadzący terapię lekarz”.

Pytanie 5

Czy diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego?

Zgodnie z art. 28 ust. 1 zdanie 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, „ Diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jeżeli wykonanie tego zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta”.

Pytanie 6

Diagnosta laboratoryjny uważa, że wykonanie określonego badania może zagrażać zdrowiu pacjenta. Lekarz jednak uważa, że badanie to trzeba wykonać. Żeby diagnosta laboratoryjny wykonał to badanie, to zgodnie z prawem lekarz powinien: 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, „ Diagnosta laboratoryjny ma prawo odmówić wykonania zlecenia lekarskiego, jeżeli wykonanie tego zlecenia może zagrozić życiu lub zdrowiu pacjenta, chyba że po zwróceniu lekarzowi uwagi na wspomniane niebezpieczeństwo ten ostatni ponowi zlecenie na piśmie”. Z przepisu tego wynika więc, że ponowienie zlecenia na piśmie wystarczy do zobligowania diagnosty laboratoryjnego do wykonania badania.

Pytanie 7

Ratownik medyczny może wykonywać niektóre czynności pod nadzorem lekarza systemu ratownictwa medycznego. Lekarzem systemu jest:

Zgodnie z art. 3 pkt 3 w związku z art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lekarzem systemu jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem tym, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.

Pytanie 8

Zlecenie lekarskie dla pielęgniarki lub położnej może dotyczyć procesu:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarki i położne wykonują zawód poprzez realizację „zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji”.

Pytanie 9

Czy pielęgniarka lub położna mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 8 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, „Pielęgniarka i położna mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych medycznej”.

Pytanie 10

Czy pielęgniarka lub położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania?

Zgodnie z art. 15 ust. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej „W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania”.

Pytanie 11

O poszanowanie godności i intymności pacjenta podczas udzielania mu świadczeń zdrowotnych mają dbać:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Lekarz ma obowiązek dbać, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z pacjentem zasady określonej w ust. 1 [tj. godności i intymności – przyp. R.T.]”.

Pytanie 12

Na jednym z oddziałów lekarze zlecali pielęgniarkom telefonicznie podanie określonych leków. Czy praktyka ta jest zgodna z prawem?

Zgodnie z art. 15 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarki i położne mają obowiązek wykonywania zleceń lekarskich ustnych (np. telefonicznych) tylko w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. Tym samym w niektórych sytuacjach zlecenie telefoniczne będzie dopuszczalne, w innych zaś nie.

Pytanie 13

„Lekarz może przejąć od pielęgniarki lub położnej wykonywanie każdego świadczenia zdrowotnego”.

Lekarz ma najszersze kwalifikacje, więc może przejąć wykonywanie każdego świadczenia zdrowotnego. Poza tym, lekarz może pełnić funkcje nadzorcze i kierownicze w stosunku do pielęgniarek.

Pytanie 14

Przewodniczącym zespołu kontroli zakażeń szpitalnych może być:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, przewodniczącym zespołu może być tylko lekarz.

Pytanie 15

Po operacji w brzuchu pacjenta zostawiono chustę chirurgiczną. W tej sytuacji odpowiada:

W przypadku działań zespołowych odpowiada kierownik zespołu (lekarz kierujący operacją) oraz osoba odpowiedzialna za daną czynność. W tym przypadku odpowiedzialność ponoszą razem lekarz kierujący zespołem operacyjnym oraz instrumentariuszka.

Sprawdź odpowiedzi
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.