Test: Lekarz przed sądem

Uwaga! Wszystkie testy są jednokrotnego wyboru. Na każde pytanie jest tylko jedna, najbardziej prawidłowa odpowiedź.

Niestety nie znasz prawa. Pozwanie Cię przez pacjenta lub oskarżenie przez prokuraturę wydaje się tylko kwestią czasu.

Zasadniczo znasz prawo, jednakże powinieneś w tej dziedzinie jeszcze trochę się dokształcić. Polecamy prawalekarzy.pl.

Świetnie Ci poszło. Możesz czuć się prawie bezpieczny... prawie, bo znajomość prawa nie wyklucza pozwu, lecz ułatwia wygranie sprawy.

Pytanie 1

Sąd lekarski skazał lekarza za błąd w sztuce, w wyniku którego pacjent zmarł w szpitalu. W tej sytuacji:

Zgodnie z przepisami prawa, odpowiedzialność zawodowa, karna i cywilna są niezależne od siebie. Tym samym lekarz może za ten sam czyn zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej lub karnej.

Pytanie 2

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, które może sąd zasądzić w trybie powództwa cywilnego od lekarza za błąd w sztuce wynosi:

Przepisy Kodeksu cywilnego nie limitują wysokość przyznanego odszkodowania – obowiązuje tu reguła sky is the limit. W zależności od konkretnych okoliczności danego przypadku wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia może być różna.

Pytanie 3

W sprawach odpowiedzialności prawnej lekarzy najczęściej przeprowadza się dowody z:

Podczas procesów w sprawach odpowiedzialności prawnej lekarzy przeprowadza się różne dowody, jednakże zawsze przeprowadza się dowody z zeznań świadków, dokumentacji medycznej oraz opinii biegłych sądowych.

Pytanie 4

Dokumentacja medyczna jest najważniejszym dowodem w sprawach odpowiedzialności prawnej lekarzy, gdyż:

Dokumentacja medyczna stanowi najważniejszy dowód w sprawach lekarskich, który powstał przed sporem lekarz versus pacjent, więc przysługuje mu domniemanie obiektywności i prawdziwości. Ponadto, na podstawie dokumentacji biegli przygotowują opinię sądową.

Pytanie 5

Lekarz prowadzi indywidualną praktykę lekarską, czy koszty porady prawnej mogą być uznane za koszty działalności.

Kosztem uzyskania przychodu − zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych − są „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Wydatki związane z poradą prawną dotyczącą sprawy sądowej lub uniknięcia odpowiedzialności prawnej mają na celu zachowanie źródła przychodów, które może być zagrożone np. poprzez orzeczenie zakazu wykonywania zawodu lub nałożenie odszkodowania przekraczającego wartość ubezpieczenia. Z tego względu wydatki poniesione na porady prawne lub koszty obrony (nawet w przypadku przegrania sprawy) mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak podkreślić, że każdą taką sprawę trzeba oceniać indywidulanie.

Pytanie 6

W postępowaniu przed sądem lekarskim pacjent powiedział, że jeżeli lekarz przyzna się do winy, to jego satysfakcjonuje nawet orzeczenie kary upomnienia. Czy lekarz powinien się przyznawać do winy?

Skazujące orzeczenia sądu lekarskiego w 99% procentach są wykorzystywane jako podstawa powództwa cywilnego. Z tego względu przyznanie się do winy przed sądem lekarskim, choć formalnie nie jest wiążące dla innych sądów, rodzi poważne konsekwencje dla lekarza. Dlatego naszym zdaniem nie warto przyznawać się do winy przed sądem lekarskim tylko walczyć o stwierdzenie niewinności.

Pytanie 7

Prokurator wzywa lekarza w charakterze świadka w sprawie dotyczącej błędu lekarskiego. Czy lekarz, który zeznawał jako świadek w danej sprawie, może być potem w tej samej sprawie oskarżony przez prokuratora?

Niestety lekarze bardzo często zapominają o tym, że prokurator nie jest związany żadnymi regułami dotyczącymi wzywania danej osoby. Z tego powodu lekarz może być wzywany kilkukrotnie jako świadek, a potem oskarżany. Dlatego warto zawsze skonsultować się z prawnikiem przed pójściem na prokuraturę i składaniem zeznań jako świadek.

Pytanie 8

Sąd lekarski może nałożyć na lekarza karę:

Zgodnie z art. 83 ustawy o izbach lekarskich sąd lekarski może wobec lekarza orzec kary: 1) upomnienia; 2) nagany; 3) kary pieniężnej; 4) zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; 5) ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; 6) zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; 7) pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

Pytanie 9

Sąd lekarski może skazać lekarza:

Zgodnie z art. 53 ustawy o izbach lekarskich, „Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza”.

Pytanie 10

Najczęściej sprawy sądowe mają:

W zasadzie nie ma rejestru wszystkich spraw przeciwko lekarzom, jednakże z danych publikowanych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz orzeczeń udostępnianych przez sądy powszechne wynika, że najwięcej spraw dotyczy ginekologów i położników, internistów (przede wszystkim kardiologów) i ortopedów.

Pytanie 11

Pacjenci najczęściej skarżą lekarzy o:

W zasadzie nie ma rejestru rodzajów spraw przeciwko lekarzom, jednakże z analizy dostępnych orzeczeń sądowych wynika, iż do sądu najczęściej trafiają sprawy o błąd w sztuce, nieprawidłowo objaśnioną zgodę oraz powikłania pooperacyjne.

Pytanie 12

Prośba o (natychmiastowe) wydanie kserokopii dokumentacji medycznej może sugerować, że pacjent:

W swojej dotychczasowej praktyce spotkałem się z taką sytuacją wielokrotnie. W 99% procentach przypadków prośba o natychmiastowe wydanie dokumentacji medycznej sugeruje, że pacjent chce pozwać lekarza. Z kolei prośba o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej jest najczęściej związana albo z zamiarem pozwania, albo zmiany lekarza.

Pytanie 13

Czy lekarz, który został uznany winnym błędu w sztuce, może naprawdę pójść do więzienia?

Każdy wyrok skazujący w postępowaniu karnym może zakończyć się orzeczeniem kary pozbawienia wolności, jednakże nie jest to regułą. W praktyce karę pozbawienia wolności orzeka się na najcięższe przestępstwa lub za brak właściwej postawy oskarżonego. W przypadku lekarzy najczęściej orzekane są kary pozbawienia wolności w zawieszeniu, jednakże nie wyklucza to, że lekarz może zostać skazany na karę pozbawienia wolności bez zawieszenia (za rażące błędy lub za brak skruchy przy ewidentnych dowodach znacznego stopnia zawinienia). Poza tym pozbawienie wolności może nastąpić wtedy, gdy lekarz w określonym odstępie czasu został po raz drugi skazany wyrokiem sądu karnego. W tym przypadku obie kary, nawet jak były orzeczone w zawieszeniu, muszą zostać wykonane.

Pytanie 14

Ile czasu trwa średnio postępowanie karne w sprawach o błąd lekarski?

Nie ma oficjalnych statystyk w tych sprawach, jednakże z doświadczenia swojego oraz na podstawie analizy udostępnionych orzeczeń sądowych można stwierdzić, że średni czas postępowania karnego w sprawach o błąd lekarski wynosi około 36-48 miesięcy. Długi czas tych spraw wynika z ich skomplikowania, długiego oczekiwania na opinie biegłych sądowych oraz procesowania się do końca (przez wszystkie instancje).

Pytanie 15

Lekarz został wezwany w charakterze świadka do sądu, jednakże nie chce przyjść. W takiej sytuacji:

Zgodnie z przepisami, lekarz wezwany na świadka w sprawie karnej, cywilnej i zawodowej musi się stawić w sądzie. Jeżeli tego nie zrobi, to grozi mu kara grzywny, wynosząca nawet do kilku tysięcy złotych. Lekarz może wykazać, że nie mógł się stawić przedstawiając w sądzie zwolnienie od lekarza sądowego lub wykazując inne, obiektywne okoliczności (np. wezwanie na ten sam dzień do innego sądu).

Sprawdź odpowiedzi
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.